چرا کاهش وزن قبل از جراحی مهم است؟توصیه های تغذیه ای برای پیشگیری از ریفلاکس یا ترش کردن بعد از جراحی

=