شل شدن پوست با روند کاهش وزن؛ تغذیه چقدر اهمیت دارد؟