چرا بعد از جراحی با خوردن بعضی غذاها دچار تهوع می شوم؟