با توجه به همه گیری کووید19 ، با هدف مراقبت بهتر از بیماران وحفاظت کادر درمان در نظر داریم جدیرترین و بهترین اطلاعات را در رابطه با جراحی چاقی دردسترس شما عزیران قرار دهیم.

وزارت بهداشت دستورالعمل هایی در ارتباط با اعمال جراحی نیمه ضروری ( مانند جراحی چاقی و ...) و غیر ضروری (اعمال جراحی زیبایی) اعلام نموده. البته این دستورالعمل ها بر اساس روند شیوع کووید 19 در هر شهر و بیمارستان متفاوت است.

بر اساس این دستورالعمل ها :

بهتر است کلیه اعمال جراحی و آندوسکوپیک نیمه ضروری و غیر ضروری به تعویق افتد( البته با توجه به نیاز بیمار و قضاوت پزشکان)

در صورت نیاز، بیمار بایستی در بیمارستان هایی که بیماران مبتلا به کووید 19 بستری نمی شوند انجام شود.

رفت و آمد بیمار و جراحان به بیمارستان حداقل باشد و انجام مشاوره های مورد نیازبیمار اعم از بیهوشی وقلب و ... قبل از بستری جهت کاهش مدت بستری و مواجهه کمتر بیماران ضروری است.

لازم است بیماران قبل از جراحی تست های لازم جهت اثبات عدم ابتلا به کووید 19 را انجام دهند.

فرم رضایت نامه ای که در ارتباط با خطر تماس بیشتر با کووید 19 و پیامدهای آن هنگام بستری وجود دارد، توسط بیمار و همراه مطالعه و امضا گردد.

در ارتباط با انجام عمل های چاقی بصورت لاپاروسکوپی هنوز ثابت نشده این نوع عمل ایرادی داشته باشد بلکه بدلیل طول بستری کمتر به داروهای تزریقی مسکن بعد از عمل ترخیص بسیار سریعتر است.

و نکته آخر اینکه بیمارانی که تمایل به جراحی چاقی دارند بهتر است از دو هفته قبل قوانین قرنطینه و کاهش فاصله اجتماعی را رعایت نمایند.

 

    تیم جراحی گروه پزشکی حکیم --- ما را در اینستاگرام دنبال کنید